Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

“Түшээ” дээд сургуулийн эрхэм зорилго нь дээд боловсрол олгох сургалтыг үндэсний чанарын  шаардлагын түвшинд зохион байгуулах, судалгааны ажлыг захиалагчдын эрэлт шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, эрдэм мэдлэгийг  түгээн  дэлгэрүүлж нийгэмд үйлчлэхэд оршино. Сургууль нь эрдэм мэдлэгийг дээдлэн академик  эрх чөлөөг бүрэн хангах сургуулийн ажилтнууд, суралцагчдыг үндэс угсаа, хүйс, нас, шашин шүтлэг, нийгмийн байдлаар нь  ялгаварлахгүй  ижил тэгш   хандахыг зорино.

Тус сургууль нь цөөн оюутанд чанартай сургалт олгохын төлөө нийгэмдээ үйлчилэхэд оршино.